ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ π. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΑΤΣΗ ΣΤΟΝ "ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ"

Κεντρική διάθεση - Παραγγελίες

Κεντρική διάθεση:
Πρεσβ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ
441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ
τηλ. 26550-22788
__________________________________
Επίσης μπορείτε να παραγγείλετε βιβλία μέσω του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου
γράφοντας το Ονοματεπώνυμό σας, τη Διεύθυνση, τον αριθμό και τους τίτλους των βιβλίων που θέλετε
και θα σας σταλούν με Αντικαταβολή των ΕΛΤΑ


Υπερασπισταί της Ορθοδόξου Πίστεως

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΑΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ
Το πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ χριστιανοὶ δὲν ὑπερασπίζονται τὴν ὀρθόδοξη πίστη τους ὅσο πρέπει καὶ δὲν μένουν σταθεροὶ στὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας. Κορυφαῖο παράδειγμα εἶναι οἱ οἰκουμενιστές, ποὺ ἀναγνωρίζουν τοὺς Παπικοὺς καὶ Προτεστάντες καὶ θεωροῦν τὶς «ἐκκλησίες» τους ἰσότιμες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Διαλέγονται μαζί τους γιὰ τὴν εὕρεση τῆς χριστιανικῆς ἀλήθειας, ἐνῶ στὸ σύμβολο τῆς πίστεως μιλοῦμε γιὰ μία, ἁγία, καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, ποὺ προφανῶς εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη. Οἱ οἰκουμενιστές, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, χωρὶς καμία ἀναστολή, ἔρχονται σὲ ἐπικοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικούς, ἐπηρεάζονται ἀπὸ τὸν τρόπο σκέψης καὶ τὸ ἦθος τους καὶ ποτὲ δὲν ὁμολογοῦν τὴν Ὀρθόδοξη πίστη τους, γιὰ νὰ μὴ κακοκαρδίσουν τοὺς «ἀδελφούς τους», ξεχνώντας τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι λένε ὅτι εἶναι πολὺ ἐπικίνδυνο νὰ ἔχει ὁ Ὀρθόδοξος σχέσεις μὲ τοὺς αἱρετικούς, γιατὶ αὐτοὶ καινοτομοῦν καὶ ἀνατρέπουν τὸ Εὐαγγέλιο.

Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος λέει γιὰ τὸ θέμα αὐτό: «Ὅπως ἀκριβῶς στὰ βασιλικὰ νομίσματα αὐτὸς ποὺ κόβει ἕνα μικρὸ κομματάκι ἀπὸ τὴν παράσταση, ποὺ εἶναι πάνω στὸ νόμισμα, ὅλο τὸ νόμισμα τὸ κάνει κίβδηλο, ἔτσι καὶ αὐτὸς ποὺ ἀνατρέπει ἔστω καὶ τὸ ἐλάχιστο τῆς ὀρθῆς πίστεως βλάπτει τὸ σύνολο, διότι τὸ κακὸ τῆς ἀρχῆς ἀποβαίνει στὸ χειρότερο».
Ἀλλὰ καὶ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς τονίζει ὅτι πρέπει νὰ σεβόμαστε τὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ μένουμε σταθεροὶ σὲ αὐτή, ἀρνούμενοι κάθε προσπάθεια ἀλλοίωσης, διόρθωσης καὶ παρερμηνείας της. Εἰδικότερα συμβουλεύει: «Ὅλα ὅσα μᾶς παραδόθηκαν ἀπὸ τὸ νόμο, τοὺς Προφῆτες, τοὺς Ἀποστόλους καὶ τοὺς Εὐαγγελιστὲς τὰ δεχόμαστε καὶ τὰ γνωρίζουμε καὶ τὰ σεβόμαστε, δίχως νὰ ζητοῦμε τίποτα πέρα ἀπὸ αὐτά… Αὐτὰ ἂς τὰ ἀγαπήσουμε καὶ ἂς μείνουμε σ᾽ αὐτὰ καὶ νὰ μὴ μετακινοῦμε ἀπὸ τὴ θέση τους αἰώνια ὁρόσημα καὶ ἂς μὴ καταργοῦμε τὴ θεία Παράδοση». «Ἀκούσατε λαοί, φυλές, γλῶσσες, ἄνδρες, γυναῖκες καὶ παιδιά, μεγαλύτεροι, νεώτεροι καὶ νήπια, τὸ ἅγιο ἔθνος τῶν Χριστιανῶν. Ἐὰν κάποιος σᾶς διδάσκει, ἔξω ἀπὸ αὐτά, ποὺ παρέλαβε ἡ ἁγία καθολικὴ Ἐκκλησία ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους, Πατέρες καὶ Συνόδους καὶ διεφύλαξε ὡς τώρα, μὴ τὸν ἀκοῦτε, οὔτε νὰ δεχτεῖτε τὴ συμβουλὴ τοῦ ὄφεως, ὅπως τὴ δέχτηκε ἡ Εὔα καὶ τρύγησε θάνατο. Καὶ ἂν ἀκόμα σᾶς διδάσκει ἄγγελος καὶ ἂν σᾶς διδάσκει βασιλιὰς ἔξω ἀπὸ αὐτά, ποὺ παρελάβατε, κλεῖστε τὰ αὐτιά σας».
Στὴν ἐποχή μας, ποὺ ὁ λαὸς δέχεται καθημερινὰ πολλὰ ἀρνητικὰ καὶ ἀντιχριστιανικὰ μηνύματα, προβάλλει ἐπιτακτικὴ ἡ ἀνάγκη οἱ κληρικοὶ πρωτίστως, ἀλλὰ καὶ οἱ λαϊκοί, νὰ εἶναι προσεκτικοὶ καὶ νὰ ὑπερασπίζονται τὴ βαλλόμενη πίστη μας μὲ σταθερότητα καὶ νὰ ἀρνοῦνται κάθε συγχρωτισμὸ μὲ τοὺς αἱρετικούς.

Ορθόδοξος Τύπος, 7/2/2014