ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ π. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΑΤΣΗ ΣΤΟΝ "ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ"

Κεντρική διάθεση - Παραγγελίες

Κεντρική διάθεση:
Πρεσβ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ
441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ
τηλ. 26550-22788
__________________________________
Επίσης μπορείτε να παραγγείλετε βιβλία μέσω του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου
γράφοντας το Ονοματεπώνυμό σας, τη Διεύθυνση, τον αριθμό και τους τίτλους των βιβλίων που θέλετε
και θα σας σταλούν με Αντικαταβολή των ΕΛΤΑ


Οἱ φύλακες δὲν ἔχουν γνῶσιν!

Πρωτοπρ. Δημήτριος Στανιλοάε
Οἱ φύλακες δὲν ἔχουν γνῶσιν!
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
Πόσοι χριστιανοὶ χαίρονται ποὺ εἶναι Ὀρθόδοξοι καὶ δοξολογοῦν γι᾽ αὐτὸ τὸ Θεό; Πόσοι ἔχουν γευθεῖ τοὺς πνευματικοὺς καρποὺς τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς; Πόσοι ἀρνοῦνται τὶς οἰκουμενιστικὲς θεωρίες τῶν μεγαλόσχημων κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι νομίζουν ὅτι ἡ ὑπόθεση τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἀποκλειστικὰ δική τους καὶ οἱ πιστοί, τὸ ἀνώνυμο πλῆθος, πρέπει νὰ ὑπακούει, γιατὶ ἔχουν γνῶσιν οἱ φύλακες, ὅπως ψευδῶς ἰσχυρίζονται, τὴν ὥρα ποὺ τοὺς βλέπουμε νὰ ἔχουν νυστάξει στὴ βίγλα τους, ἐνῶ θὰ ἔπρεπε νὰ παρατηροῦν καὶ νὰ ἐλέγχουν τὶς κινήσεις τῶν ἐχθρῶν τῆς πίστεως, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλοι ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ νὰ ἐνημερώνουν σχετικὰ τοὺς πιστούς;
Στὰ ἐρωτήματα ποὺ ἀνέφερα εὔκολα μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι δὲν εἶναι πολλοὶ οἱ ὄντως Ὀρθόδοξοι χριστιανοί, ἐννοῶ τοὺς ἄγρυπνους καὶ ἀγωνιζόμενους. Ὑπάρχει, ὡστόσο, καλὴ προαίρεση σὲ πολλούς, ἀρκεῖ νὰ ἐπισημανθεῖ ὁ μέγιστος κίνδυνος ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία νὰ θεωρηθεῖ μία ἀπὸ τὶς πολλὲς «ἐκκλησίες», ποὺ ὑπάρχουν καὶ τότε ἡ πτώση θὰ εἶναι μεγάλη.

Εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀκούγεται ὁ καθαρὸς λόγος ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας, χωρὶς νὰ ὑπολογίζει κανεὶς τυχὸν ἀντιδράσεις τῶν οἰκουμενιστῶν, ὅσο ὑψηλὰ καὶ ἄν βρίσκονται. Πρέπει νὰ μιλᾶμε γιὰ τοὺς αἱρετικούς, Παπικοὺς καὶ Προτεστάντες, μὲ τοὺς ὁποίους, ἀλίμονο, ἐπικοινωνοῦν, συμπροσεύχονται καὶ συνευφρένονται οἱ δικοί μας οἰκουμενιστὲς σὰν νὰ μὴ συμβαίνει τίποτα. Δὲν καταλαβαίνουν ὅτι ἡ φωτιά ποὺ ἔχουν ἀνάψει, γιγαντώνεται καὶ κατακαίει τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τῆς πίστεώς μας.
Ὁ πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Στανιλοάε, καθηγητής, εἶχε ἐπισημάνει αὐτὸν τὸν κίνδυνο καὶ τόνιζε ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ μία καὶ μοναδικὴ Ἐκκλησία. Τὰ λόγια του εἶναι ἀποκαλυπτικὰ καὶ πειστικά: «Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ μόνη Ἐκκλησία, ἡ μόνη ἀλήθεια καὶ ἡ οἰκουμενικὴ ἀποστολή της δὲν δύναται νὰ εἶναι ἄλλη, εἰ μὴ ἡ πλήρης ὁμολογία αὐτῆς τῆς ἀληθείας. Ὁ Δυτικὸς Χριστιανισμὸς εἶναι νενοθευμένος ὑπὸ τοῦ ὀρθολογισμοῦ καὶ ἀπώλεσε τὴν ἔννοιαν καὶ τὴν κατοχὴν τοῦ Θείου Μυστηρίου καὶ τὴν πλήρη ἀποτελεσματικότητα τῆς σωτηρίας. Θεωρῶ ἀναγκαῖον, ὅπως ἀκουσθῇ, ἡ μετὰ πάσης δυνάμεως, ἡ ἀλήθεια αὕτη σήμερον, ὅτε ὁ κίνδυνος τῆς ὀλισθήσεως πρὸς τὰς σχετικοκρατικὰς θεωρίας εἶναι τόσον μέγας καὶ μεταξὺ αὐτῶν τῶν ὀρθοδόξων θεολόγων».
Μακαρίζω τοὺς ταπεινοὺς κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, οἱ ὁποῖοι ζοῦν μέσα στὴν Ἐκκλησία, εἶναι ζωντανὰ μέλη της καὶ ἐλπίζουν ὅτι θὰ πετύχουν τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς τους, ζητώντας ἐν μετανοίᾳ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ.

Ορθόδοξος Τύπος, 28/3/2014