ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ π. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΑΤΣΗ ΣΤΟΝ "ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ"

Κεντρική διάθεση - Παραγγελίες

Κεντρική διάθεση:
Πρεσβ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ
441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ
τηλ. 26550-22788
__________________________________
Επίσης μπορείτε να παραγγείλετε βιβλία μέσω του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου
γράφοντας το Ονοματεπώνυμό σας, τη Διεύθυνση, τον αριθμό και τους τίτλους των βιβλίων που θέλετε
και θα σας σταλούν με Αντικαταβολή των ΕΛΤΑ


Ὁ θρησκευτικὸς τουρισμός

Ὁ θρησκευτικὸς τουρισμός
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
ΠΟΛΥΣ λόγος γίνεται τελευταῖα ἀπὸ τοὺς ἁρμόδιους ὑπουργοὺς ἀλλὰ καὶ τοὺς ὑπεύθυνους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὸν θρησκευτικὸ τουρισμό, ὁ ὁποῖος, ὅπως ἰσχυρίζονται, πρέπει νὰ ἀναπτυχθεῖ περισσότερο προκειμένου νὰ αὐξηθοῦν οἱ προσκυνητὲς καὶ ἐπισκέπτες στὰ ἐκκλησιαστικὰ μνημεῖα τῆς Πατρίδας μας. Καὶ κατ᾽ ἐπέκταση νὰ αὐξηθοῦν τὰ οἰκονομικὰ ὀφέλη. Μάλιστα μερικοὶ προοδευτικοὶ καὶ κοσμικόφρονες Μητροπολίτες εἶναι πρόθυμοι νὰ δεχτοῦν καὶ ἀλλοδαποὺς Ὀρθοδόξους μοναχοὺς σὲ διάφορα μοναστήρια τῶν περιφερειῶν τους, γιὰ νὰ γίνουν στὴ συνέχεια προορισμοὶ τῶν ὁμόδοξων τουριστῶν ἀπὸ ἄλλες χῶρες.
Ὅμως διερωτᾶται κανείς. Εἶναι ἆραγε ἡ ἀνάπτυξη τοῦ θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ κάτι, ποὺ πρέπει νὰ ἀφήνει ἀδιάφορη τὴν Ἐκκλησία;
Ἡ ἀπάντηση θὰ ἦταν ἀρνητική, ἐὰν δὲν ὑπῆρχε ὁ οἰκονομικὸς παράγοντας, ἐὰν δηλαδὴ οἱ κληρικοὶ καὶ οἱ μοναχοὶ δὲν στόχευαν στὶς εἰσπράξεις καὶ τὸν πλοῦτο. Κάτι τέτοιο ὅμως δὲν συμβαίνει. Ὅλοι ἀποβλέπουν πρωτίστως στὰ χρήματα καὶ δευτερευόντως στὴν πνευματικὴ ἐνίσχυση τῶν τουριστῶν.
Εἶναι παρατηρημένο ὅτι οἱ ὑπεύθυνοι τῶν ἱερῶν προσκυνημάτων - ὑπάρχουν καὶ λίγες ἐξαιρέσεις - εἶναι ἰδιόρρυθμοι ἄνθρωποι καὶ πλεονέκτες, ἔστω καὶ ὑπὲρ τῶν προσκυνημάτων τους. Ὅλο κλαίγονται καὶ ἐπαιτοῦν. Μιλοῦν συνεχῶς γιὰ τὶς πολλὲς δυσκολίες καὶ γιὰ τοὺς διάφορους κινδύνους, ποὺ ἀντιμετωπίζουν καὶ τὸ χέρι τους εἶναι πάντα ἀνοιχτὸ στὸ νὰ παίρνει καὶ ὄχι στὸ νὰ δίνει, ὅπως εἶναι τὸ ὀρθό.
Τὰ ἴδια παρατηροῦμε καὶ στὶς θορυβώδεις μεταφορὲς σὲ ἄλλες πόλεις ἢ καὶ χῶρες ἀκόμη διαφόρων θαυματουργῶν εἰκόνων, ἱερῶν Λειψάνων καὶ ἄλλων ἱερῶν ἀντικειμένων γιὰ προσκύνηση καὶ πνευματικὴ τόνωση τῶν χριστιανῶν. Σὲ αὐτὲς πρωτοστατοῦν οἱ Μητροπολίτες, οἱ ὁποῖοι διοργανώνουν τὶς διάφορες ἐκδηλώσεις καὶ προγραμματίζουν τί θὰ κάνουν τὶς εἰσπράξεις, οἱ ὁποῖες ἐλέγχονται καὶ διατίθενται ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τοὺς ἴδιους.
Μὲ τὶς πρωτοβουλίες (γιατὶ ὄχι καὶ μεθοδεύσεις;) αὐτὲς τὰ ἱερὰ ἀντικείμενα τῆς πίστεώς μας - στὰ ὁποῖα ἀποδίδουμε τιμητικὴ προσκύνηση - γίνονται πηγὴ πολλῶν ἐσόδων! Καὶ αὐτὸ εἶναι πολὺ ἐπικίνδυνο πνευματικὰ καὶ πρέπει νὰ περιοριστεῖ. Καὶ ἄλλη φορὰ ἔχουμε σημειώσει ὅτι πρέπει νὰ σταματήσει αὐτὴ ἡ ἀδιάκοπη μεταφορὰ εἰκόνων καὶ ἱερῶν Λειψάνων σὲ διάφορες πόλεις. Ὅσοι θέλουν, νὰ τὰ προσκυνοῦν ἐκεῖ ποὺ φυλάσσονται.
Ὅλα πρέπει νὰ γίνονται μὲ διάκριση καὶ ἀνιδιοτέλεια. Τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τῆς πίστεώς μας ἂς μὴ ὑποβαθμίζονται σὲ ἀντικείμενα ἐκμετάλλευσης τῆς λαϊκῆς εὐσέβειας. Νὰ προσφέρονται στοὺς λαϊκοὺς καὶ ὄχι νὰ προσφέρουν ἐκεῖνα στοὺς «εὐλαβέστατους» κληρικούς!


Ορθόδοξος Τύπος, 6/6/2014