ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ π. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΑΤΣΗ ΣΤΟΝ "ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ"

Κεντρική διάθεση - Παραγγελίες

Κεντρική διάθεση:
Πρεσβ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ
441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ
τηλ. 26550-22788
__________________________________
Επίσης μπορείτε να παραγγείλετε βιβλία μέσω του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου
γράφοντας το Ονοματεπώνυμό σας, τη Διεύθυνση, τον αριθμό και τους τίτλους των βιβλίων που θέλετε
και θα σας σταλούν με Αντικαταβολή των ΕΛΤΑ


Προσοχὴ εἰς τὰς ἐπιλογάς

Προσοχὴ εἰς τὰς ἐπιλογάς
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
ΟΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ χριστιανοι ἔχουν εὐαισθησία στὰ ἐθνικὰ θέματα καὶ συχνὰ ἀναφέρονται στὴν συμβολὴ τῆς Ἐκκλησίας στοὺς ἀγῶνες γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς Πατρίδας καὶ τὴν ὑπεράσπισή της. Συμμετέχουν σὲ ὅλες τὶς σχετικὲς ἐκδηλώσεις, σεβόμενοι τὴν ἱστορία, τοὺς νόμους καὶ τὴν ἐθνικὴ παιδεία. Ὅλα αὐτὰ προφανῶς εἶναι ὀρθά. Ὑπάρχει ὅμως καὶ ἕνας κίνδυνος, ὅταν ἐμφανίζονται κόμματα στὴν πολιτικὴ ζωή τῆς Πατρίδας, τὰ ὁποῖα ἀναφέρονται μὲ ζῆλο στὰ ἐθνικὰ θέματα καὶ προσπαθοῦν νὰ ἐπηρεάσουν τοὺς ἀνθρώπους τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουν τὴν ψῆφο τους, χωρὶς ὡστόσο τὰ μέλη τους νὰ τηροῦν τὶς ἐντολὲς τοῦ Εὐαγγελίου καὶ νὰ σέβονται τὶς παραδόσεις. Τὰ ὅσα δηλώνουν γιὰ τὰ ἐθνικὰ θέματα δὲν προϋποθέτουν καὶ πίστη στὸν Θεό. Καὶ αὐτὸ εἶναι, ποὺ πρέπει νὰ κάνει τοὺς χριστιανοὺς πολὺ διστακτικοὺς στὸ νὰ ἀκολουθοῦν τὰ κόμματα αὐτὰ καὶ νὰ ἐμπιστεύονται τὴν ψῆφο τους. Νὰ ἀποφεύγουν αὐτὲς τὶς παγίδες καὶ νὰ ἔχουν γνώση τοῦ τί συμβαίνει.

Στὸ θέμα αὐτὸ πρέπει νὰ βοηθοῦν καὶ οἱ κληρικοί. Ὡστόσο, δὲν εἶναι προετοιμασμένοι ὅλοι γιὰ κάτι τέτοιο. Πέφτουν καὶ αὐτοὶ συχνὰ στὶς ἴδιες παγίδες, γιατὶ εἶναι εὐκολόπιστοι καὶ ἐνθουσιώδεις. Ἀκόμα καὶ Μητροπολίτες παρασύρονται καὶ τάσσονται ὑπὲρ ἑνὸς κόμματος χωρὶς πολλὴ σκέψη, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ προκαλεῖται σκανδαλισμὸς καὶ νὰ δημιουργεῖται ἡ ἐντύπωση στὸ λαὸ ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι μὲ τὸ ἄλφα ἢ τὸ βῆτα κόμμα. Ἡ Ἐκκλησία, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, πρέπει νὰ εἶναι ὑπεράνω κομμάτων καὶ νὰ θεωρεῖ ὅλους γενικὰ τοὺς ἀνθρώπους παιδιά της, τὰ ὁποῖα ἔχουν τὶς δυσκολίες τους, τὰ προβλήματά τους, ἀλλὰ καὶ τὶς διαφορετικὲς ἐπιλογές.
Στὴν περίπτωση, ποὺ μερικοὶ χριστιανοὶ ζητοῦν ἀπὸ τοὺς πνευματικούς τους νὰ τοὺς ὑποδείξουν ποιὸ κόμμα πρέπει νὰ ψηφίσουν, τὰ πράγματα εἶναι διαφορετικά. Οἱ πνευματικοὶ πρέπει νὰ εἶναι προσεκτικοὶ καὶ νὰ βάζουν στοὺς ἀνθρώπους τὴν καλὴ ἀνησυχία, γιὰ νὰ ἐπιλέγουν μόνοι τους τὰ κόμματα, ποὺ δὲν πολεμοῦν τὴν Ἐκκλησία καὶ οἱ πολιτικές τους ἰδέες ἔχουν χριστιανικὴ θεμελίωση, κάτι ὡστόσο ποὺ δὲν εἶναι εὔκολο νὰ διαπιστωθεῖ.
Ὁ Γέροντας Παΐσιος ἔλεγε ὅτι πρέπει νὰ ἐπιλέγουμε τὶς ἐλιές, ποὺ ἔχουν λιγότερο δάκο. Καὶ τὸ ἔλεγε αὐτό, γιατὶ δὲν ἔβλεπε κόμματα μὲ καθαρὲς χριστιανικὲς ἀρχές. Μακάρι κάποτε νὰ ἀλλάξουν τὰ πράγματα καὶ νὰ ὑπάρξουν πολιτικοί, ποὺ θὰ ἔχουν ἦθος καὶ θὰ σέβονται εἰλικρινῶς τὴν Ἐκκλησία, ὁπότε δὲν θὰ ὑπάρχει προβληματισμὸς στοὺς χριστιανοὺς ποιοὺς πολιτικοὺς νὰ ψηφίζουν.

Ορθόδοξος Τύπος, 13/6/2014